Skolens indsatsområder

 

Sundhed og bevægelse

Vildbjerg Skole er en skole i bevægelse – både udviklingsmæssigt og fysisk.

Vi er i fuld gang med bevægelse i undervisningen og har indkøbt masser af materialer, der virker motiverende for eleverne.

Pr. 1. august 2016 er Vildbjerg Skole en idræts- og bevægelsesprofilskole, hvor elever i indskolingen får tre lektioner med ATK (AldersrelateretTræning Koncept), og eleverne i mellemklyngen får en idrætslektion mere om ugen, hvor ATK også skal indgå.

Igennem et par år har skolen haft sundhedsdage i uge 41 op til efterårsløbet om fredagen. De tre klynger har valgt forskelligt indhold til dagene. Bl.a. er fælles frugtbord, emner om sund mad og ”Det gode liv” på programmet.

Skolens klasser opfordres til at tilmelde sig ”Aktivt rundt i Danmark”.

Skolen var så heldig at vinde hovedprisen i ”Aktivt rundt i Danmark” i 2010, samt Herning Kommunes konkurrence om skolevejen i 2014, hvor 3. klasse vandt en tur på mountainbikes i Præstbjerg Naturplantage.

Det er muligt at bestille skolemælk samt skolemad.

I SFOén er det muligt at købe eftermiddagsmad. Der er også dagligt tilbud om bevægelse i SFO-tiden, hvor både hallen og arealerne rundt om skolen tages i brug.

 

Fordybelsesområder i overbygningen

Pr. 1. august 2018 tilbyder Vildbjerg Skole fem fordybelsesområder:

  • Personlig fordybelse

  • Entreprenant fordybelse

  • Praktisk fordybelse

  • Kreativ fordybelse

  • Fysisk fordybelse

Eleverne har i foråret haft mulighed for at ønske to områder og har nu fået et fordybelsesområde, som de undervises i tre lektioner om ugen. 
Alle områder tilrettelægges med ture uden for huset, gæstelærere mv. ud fra fordybelsens kendetegn.
 

 

Drenges motivation for uddannelse / Udeundervisning

Der sættes fokus på lyst til læring hos alle børn. Børn, der har det godt socialt, med sig selv og har lys i øjnene lærer bedst.

Vildbjerg Skole har gode muligheder for at iværksætte undervisning udendørs. Der er etableret udendørsværksted (Fantasifabrikken), væksthus mv. Skolen har også gode muligheder for at inddrage værkstedsorienteret undervisning. Der er gode faglokaler i træsløjd, metalsløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab, idræt. Eksisterende fysiske rammer og muligheder udnyttes – også i forbindelse med fleksibel holddannelse

Udearealerne inddrages som en naturlig del af skolens læringsrum.

Derudover medtænkes lokalområdets kultur- og naturtilbud ved lærernes planlægning af undervisningen.

Skolen arbejder videre med tidligere års indsats omkring læringsstile.

I SFO’en sættes fokus på følgende områder:

  • Udendørsaktiviteter i SFO

  • Mulighed for mange værkstedsaktiviteter i SFO’en.

  • SFO har øget fokus på aktiviteter, der fremmer drenges motivation for læring.

 

Trivsel

Vildbjerg Skole har deres egen antimobbestrategi, som er udarbejdet i foråret 2017 blandt andet ud fra Herning Kommunes nye inklusionsstrategi: "Alle børn og unge er en del af fællesskabet".
Strategien er blevet drøftet i de enkelte klasser, i klynge- og elevråd, i medarbejderregi samt i skolebestyrelsen.
I den forbindelse er ForældreFiduser.dk blive en af skolens værktøjskasse, både for de enkelte klassers trivselsråd og for klasseteamet omkring den enkelte klasse.

Skolen laver med jævne mellemrum trivselsundersøgelser, fx ved brug af klassetrivsel.dk, ligesom der dagligt i alle klasser er fokus på, at det enkelte barn trives.
Næste nationale trivselsundersøgelse finder sted i foråret 2019. Når resultaterne fra denne foreligger, drøfter de enkelte team sammen med skolens ledelse, hvad der fungerer, og hvilke indsatser der skal finde sted i den efterfølgende periode, og hvordan forældrene orienteres om resultatet.

Den nationale trivselsdag, der falder hvert år i starten af marts, fejres på Vildbjerg Skole med fællessamling på Skoletorvet og aktiviteter på kryds og tværs af klasser, årgange og afdelinger.

Også i klyngerådet (elever i mellemklyngen) og i elevrådet (elever i overbygningen) er der stor fokus på trivsel.

Skolen anser forældrene som en vigtig samarbejdspartner - også i forhold til trivsel. Derfor er klassernes forældreråd omdøbt til trivselsråd.
Trivselsrådene er vigtige medspillere både i forhold til klasselæreren og i forhold til skolebestyrelsen.
Trivselsrådene introduceres til arbejdet ved et fællesmøde hvert år i september.

På Vildbjerg Skole har vi den tradition, at trivselsrådene, øvrige forældre og alle medarbejdere inviteres til foredrag hvert år i marts.
I skoleåret 2017-18 var der foredrag ved Per Schultz Jørgensen med emnet "Robuste børn".

 

Bæredygtig zone

Børn vokser mentalt ved at kunne klare tingene selv – og børn på 5-6 år kan sagtens selv bære deres egen taske, mener vi på skolen.
I samråd med forældre har skolen derfor besluttet at indføre:

”Bæredygtig zone”: Et område i indskolingen, hvor børn selv er dygtige til at bære. Her er det altså forbudt for forældre at bære barnets ting.

Det giver gode rygmuskler – og god selvtillid – at man selv får lov at bære sin taske.

Børn får i dag ergonomisk rigtige skoletasker, der sidder godt på ryggen – så selvfølgelig kan et normalt barn bære sin taske selv.

Hvis de får lov.

Det får alle vore børn på Vildbjerg Skole. Og alle forældre her er interesserede i at medvirke til at styrke deres eget barn bedst muligt.

Vi vil gerne sætte et par spørgsmålstegn ved den tiltagende service, som forældre i allerbedste mening kan komme til at yde deres børn.

Børn bliver stærke og dygtige af at bakse med små problemer – både fysisk og mentalt.

Det er skolens opgave sammen med forældrene at sørge for, at børn får lov at udfordres på mange fronter– naturligvis med behørigt trygt sikkerhedsnet, hvis noget ikke lykkes helt.

”Bæredygtig zone” skal altså ses ganske konkret (Her er børn dygtige til at bære!)– men også symbolsk for barnets hele udvikling.
Den styrkede selvtillid og selvstændighed på det konkrete område forventes nemlig at smitte af på mange andre områder.